எப்படி ஜிப்ஸி திருமண உள்ளன?

எப்படி ஜிப்ஸி திருமண உள்ளன?

\ R \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n r \ n n உள்ளடக்க வேண்டும் \ r \ n \ n r \ n, \ r \ n,

 1. \ R \ n திருமணப்பொருத்தத்திற்கு \ r \ n,
 2. \ R \ n,

 3. \ R \ n திருட்டு மற்றும் மணமகள் விலை \ r \ n,
 4. \ R \ n,

 5. \ R \ n வழக்கங்கள் \ r \ n,
 6. \ R \ n,

 7. \ R \ n விதிகள் விருந்தினர்கள் மற்றும் சூட் \ r \ n,
 8. \ R \ n,

\ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,

ரோமா - யாருடைய வாழ்க்கை அதன் மரபுகள் மற்றும் சடங்குகள் போர்த்தியது போல் ஒரு மகிழ்ச்சியான மக்கள். இந்த கொண்டாட்டம் அதன் சொந்த பண்புகள் அறிவுதவியும் கவர்கிறது நிறையப் பேர் எப்படி ஜிப்ஸி திருமண ஆர்வமாக. இந்த நிகழ்வு மரணதண்டனை தேவைப்படுகின்றன இது ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாறு மற்றும் விதிகள் உள்ளன.

\ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ ஆர் \ N \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, 22 фото வேண்டும் \ r \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

திருமணப்பொருத்தத்திற்கு

\ r \ n, \ r \ n,

ரோமா அடிக்கடி அவர்கள் கைக்குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் போது ஆஃப் தங்கள் குழந்தைகளை திருமணம். ஒரு விதியாக, இந்த பாரம்பரியம் திருமணம் செய்துகொள்வது விரும்பும் நட்பு குடும்பங்கள் வகைப்படுத்தப்படும். முற்றிலும் தேவையற்ற மணமகள் தெரிந்து கொள்ள அவரது தரகரை, இந்த கட்டத்தில் அது ஒரு குழந்தை என்பதால்.

\ r \ n, \ r \ n,

ஆனால் தற்போதைய தருணத்தில் ஜிப்ஸிகள் அங்கு கிளாசிக் ஆணாதிக்க சட்டங்கள், எந்த குழந்தை தனது தந்தையின் விருப்பப்படி தடைசெய்வதற்கான எந்த உரிமையும் இல்லை அமைப்பு கூறியது.

\ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

தனது எதிர்கால கணவர் இருந்து உறவினர்கள் திருமணப்பொருத்தத்திற்கு போது மணப்பெண் குடும்பத்தின் வீட்டிற்கு அனுப்பி அவர்களைக் கொண்டு இரண்டு முக்கிய கூறுகள் எடுத்து.

 • மது ஒரு பாட்டில், விலையுயர்ந்த நாணயங்கள் உதவியுடன், அல்லது ஒரு கிளை அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது அங்கு நோட்டுகளை கொண்டு கைக்குட்டைகளை உள்ளன.
 • திருமண ரொட்டி துண்டு. அது ஒரு கைக்குட்டை மூடப்பட்டிருக்கும் ஒரு கேக் உள்ளது. அது தனது எதிர்கால கணவர் தங்கள் சொந்த குடும்ப சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

\ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

\ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

அனைத்து கொண்டு பண்புகளை பெற்றோர்கள் மகள் போன்ற ஒரு தொழிற்சங்க கவலைப்படாதே என்பதை இது உணர்த்தியது அட்டவணை, வைக்கப்படும் என்றால். நிகழ்வின் போது, மணமகனும் மணமகனும் நடைபெற்றது, தந்தை மற்றும் பெண்ணின் தாய் வழங்கப்படும் என்று திரும்பப் பெறும் தொகை விவாதிக்கிறது. பெண்ணின் குடும்பம் இது ஒரு வரதட்சினை ஒரு இளம் குடும்பம், மாநிலத்தில் பங்களிக்கிறது. ஒரு விதியாக, அது படுக்கை, நகை மற்றும் இதர பொருட்களை கொண்டுள்ளது.

\ r \ n, \ r \ n,

  திருமணப்பொருத்தத்திற்கு நடைமுறை தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்து பையன் இருந்து பூர்வீக செழிப்பான பார்த்து சில முடிவுகளை அடையப்பெற்றிருக்கின்றன:

  • அதன் சொந்த நிலைத்தன்மையும் செயல்முறை விளக்கம்;
  • மணமகள் தந்தை மற்றும் தாய் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வேண்டும்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  ஒரு இளம் ஜிப்ஸி தந்தை உடனடியாக அவர் போன்ற ஒரு முடிவை எடுக்க நேரம் தேவை என்பதைக் குறிக்கும், திருமணம் ஒப்பு பதில் ஒருபோதும், மற்றும் மணமகள் மிகவும் இளம் வயது. எனினும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த சொற்றொடர்களை ஒப்புதல் திருமண செய்ததற்கு அடையாளமாக வேண்டும். இறுதியில் பெற்றோர்கள் தங்கள் ஒப்புதல் அளித்தனர் என்றால், அவர் பெண் வரச்செய்து, அவரிடம் விருப்பத்திற்கு கேளுங்கள். மகளே தன்னைப் மறுக்க எந்த உரிமையும் இல்லை என பதில் முன்கூட்டியே தெளிவாக இருந்தது.

  அண்ணி ஒரு எதிர்கால தங்கம் நாணயம் கொண்டு பெண் கழுத்தில் வைத்து. அது மறு திருமணப்பொருத்தத்திற்கு தடை அடையாளமாகும். ஒரு பெண்ணாக ஆரம்ப குழந்தை பருவத்திலேயே கழற்றிக்கொண்டு திருமணம் என்றால், தந்தை மகன் இன்னும் அதை எதிர்காலத்தில் இருந்தது நாணயத்தை கொடுத்தார்.

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  சில நேரங்களில் பெண்தேடிய பல நாட்கள் நீடிக்கும் வேண்டும். நிகழ்வின் கால வருங்கால மனைவி பாதுகாப்பு பக்கத்தில் சார்ந்திருந்தது - பெற்றோர்கள் திருமண ஏற்கவில்லை வரை, அனைத்து செலவுகள் மணமகள் பக்கம் ஏற்கிறார். அனைத்து செலவுகள் ஒரு ஒலி ஒப்பந்தம் தொகையை அளித்தார் விடுமுறை மாப்பிள்ளை இருந்தன.

  பெற்றோர்கள் 9-10 வருட சேவையை பூர்த்தி செய்துள்ளது யார் பெண், ஆஃப் திருமணம் முடியும் நேரங்களும் இருந்தன. பெண் மணமகள் பக்கம் சம்மதம் அவரது வீட்டிற்கு மணமகனின் பெற்றோர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது, அவள் பின்னர் திருமண பரிந்துரைக்கப்படும் 13-15 ஆண்டுகள் வரை அவர்களுடன் இணைந்திருந்தார் இருந்த பின்னர். அதுபோன்ற கூட்டணிகள் நாட்டின் வாழ்க்கை வழக்கமான தாளம் இளம் ரோமா வளர பொருட்டு தேவையாக இருந்தது.

  \ r \ n, \ r \ n,

  அத்தகைய வயதிலேயே திருமணம் நவீன சமூகத்தில் அரிதான ஒன்றாகும். இப்போது திருமண ஒரு இளம் 16-20 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட போது ஒரு நேரத்தில் விளையாடப்படுகிறது.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  திருட்டு மற்றும் மணமகள் விலை

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  மணமகள் விலை - திருமணம் அவரது மகள் கொடுக்க ஒப்புக் கொண்டது நன்றியை அடையாளமாக மணப்பெண் நிதி பரிமாற்றம் ஆகும் என்று ஒரு செயல்முறை. இந்த முறை மாப்பிள்ளை தாயுடன் சோதனை அவருக்கு மிகச் சிறப்பான மனைவி கொண்டு என்பதை தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார்.

  ஆனால் மீட்பு தனது எதிர்கால கணவனின் குடும்பத்தினர் பல நற்செயல்களை செய்து நிகழ்த்தலாம். அவரது கணவர் இருந்து இளம் விருந்தினர்கள் மணமகனும் வசிக்காத வீட்டில் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு நாள் தன்னை வந்து, ஆனால் பெண்ணின் சகோதரர்கள் இழப்பீடு இல்லாமல் அவரது சகோதரி கொடுக்க வேண்டாம். விருப்ப படி இனிப்புகள் மற்றும் மதுபானங்களை பரிமாற்ற நீளமான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினார், பின்னர் "தாக்குதல்" இலக்கை ஒரு நாடகமாக்கமாகும் விளையாடி, மணவாளனுக்கு மணமகனும் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று.

  \ r \ n, \ r \ n,

  எனினும், ஒரு பெரிய பணத்திற்காக முன்வைக்க முடியவில்லை அந்த ஆண்களாகவே இருந்தனர். அவர்கள் மணமகனும் திருட மட்டும் பரிசீலிக்க வேண்டியிருந்தது மற்றும் விட்டு அவளை அழைத்துச் செல்கிறான். இன்று வரை, இதில் மரபுகள் உள்ளன.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அல்லது வன்முறை மற்றும் அல்லாத போலி திருட்டு வடிவில் திருட்டு ரோமா மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள் குறிக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் திருமணம் மேலோங்கியிருந்தப் பார்வையை இருக்க கருதப்படுவதில்லை. ரோமா தங்களை இச்செயல்கள் மறுப்பதற்கு. இந்த தளிர்கள் விளைவாக வெவ்வேறு இருக்க முடியும்: மணமகனும், மணமகளும் ஒன்று முகாமிலிருந்து தப்பிக்க நேரம் இருந்தது, மற்றும் சிறிது நேரம் கழித்து, அவர்கள் ஒரு ஜோடி மீண்டும் எடுத்து அல்லது அத்தகைய இளம் ஈடாக அவர்களது தப்பிக்கும் துயரங்களுடன் முடிவடைகிறது.

  இப்போது ரோமா ஒரு சிறிய பாரம்பரியம் மாறிவிட்டன. பெற்றோர்கள் நீதிப்பேராணை வடிவில் தங்கள் குழந்தைகளுடன் தொடர்பு கொள்வதில்லை, மற்றும் மட்டும் ஆலோசனை கொடுக்க. எதிர்கால மணமகனும், மணமகளும் சிறந்த தொழிற்சங்க முடிவில் முன் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள முடியும். எனினும், மரியாதைக்குரிய மற்றும் நல்ல குடும்பத்திலிருந்து கொண்டு ஆசை உறவு இன்னும் நடைபெற்று வருகின்றன.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  சுங்க மற்றும் மரபுகள்

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  மரபு படி, ரோமா மணிக்கு திருமண 3 நாட்கள் நீடிக்கும். அது பண்டைய வேர்கள் கொண்ட சடங்குகள், பல்வேறு மூலமாக வேறுபடுகின்றது. ரோமா மத்தியில் திருமணம் தனித்துவமான அம்சங்கள் அவர்கள் ஒரு பதிவேட்டில் அலுவலகம் திருமண செல்ல தேவையில்லை என்று உண்மையில் உள்ளது. கொண்டாட்டம் மட்டுமே சமூகத்தின் அனுமதி தேவை, மற்றும் விவாகரத்து வழங்காது. தரை ரோமா மக்கள் தங்கள் உணர்வுகளை, இல்லை காரணம் அடிப்படையில் வாழ பயன்படுத்தப்படும்.

  \ r \ n, \ r \ n,

  அனைத்து உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் இது அழகான திருமண, ஒரு முன்னுரிமை நிகழ்வாகும்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ ஆர் \ N \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, 15 фото வேண்டும் \ r \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  ரோமா இருந்து பண்டைய காலத்தில் நாடோடி நாடுகள் மத்தியில் அமைந்துள்ள, ஆனால் புதிய பகுதிகளில் வருகையை உடனேயே தங்கள் புதிய நடைமுறைகளை எடுத்துச் செல்லலாம். உதாரணமாக, குடும்ப அடுத்த ஸ்லேவ்கள் வாழ்கிறார் என்றால், அவர்கள் தேவாலயத்தில் திருமண மேற்கொள்வார்கள் இருக்கலாம். இப்போது வரை, நவீன ரோமா, ரஷியன் பேசும் தங்கள் மத பிரசித்தி பெற்றவையாகும் மற்றும் பழமைவாத தேவாலய திருமணம் பெரும்பாலும் உள்ளிடவும்.

  மற்றும் வலுவான தார்மீக விதிகள் இணைந்து, திருமண முன் அனுசரிக்கப்பட்டது கற்பு வேண்டும். இந்த காரணத்திற்காக, திருமண (இரண்டாம் நாள் வரை) இடத்தில் கூட புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மனைவி எடுக்கும் வரை ஒருவருக்கொருவர் தொட இல்லை அதனால், பல்வேறு இடங்களில் உள்ளன. இந்த சட்டங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ரோமா குடும்பத்தில் உறுதிப்படுத்தியதோடு இன்னமும் நடைமுறையில் இருக்கிறது உள்ளன.

  \ r \ n, \ r \ n,

  நகரம் அல்லது கிராமப்புற பகுதிகளில்: ரைட்ஸ் ரோமா தொடர்புடைய எல்லா இடங்களிலும், குடும்பம் வசித்து எங்கிருந்தாலும் உள்ளன.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  பெண் ஒரு பெண் உடையணிந்து

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  மணப்பெண் பரிமாற்றத்திற்காக ஒரு பாரம்பரியம் உள்ளது. அத்தகைய விருப்ப கட்சி பெண் போது அவரது மகள் கொடுத்தார் மற்றும் அவரது மகன் அவளை மணமகளாகப் சகோதரி எதிர்கால கணவர் எடுக்கும். அவர்கள் ஒரு பணத்திற்காக செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனெனில் இந்த நிகழ்வு, இரண்டு குடும்பங்கள் நன்மை கருதப்பட்டது.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  எப்படி ஒரு திருமண தேதி தேர்வு?

  \ r \ n, \ r \ n,

  ஜிப்சி திருமண ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். கொண்டாட்டம் மூன்று நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்பதால், அது விருந்தினர்கள் பாட மற்றும் வெப்ப காலங்களில் நடனங்கள் செய்ய கோடைகால நடைபெறுகிறது. முன்னதாக, அங்கு குறைந்த அட்டவணைகள் அமைக்க திருமண வளாகத்தில், தரை தரையில் பரவியிருக்குமானால் படி, ஒரு மரபாக இருந்தது. தரை விருந்தினர்கள் அமைந்துள்ள, அது குளிர் காலநிலையில் கடினமாக இருந்தது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க.

  \ r \ n, \ r \ n,

  நவீன காலங்களில் இந்த பாரம்பரியம் அரிதாக செயல்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் சில ரோமா பிறகும் அதைப் பயன்படுத்த.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  கன்னி

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  இந்த நாட்டின் அடிக்கடி மேலும் திருமண மரபுகள் ஒன்று இது கோழி கட்சிகள், நடத்துகிறது. (திருமண தன்னை மணமகனின் பக்க ஏற்பாடு) நிகழ்வு பெண் தந்தை மற்றும் தாயின் தோள்களில் விழுகிறது. பேச்லரேட் கட்சி மட்டுமே இளம் முன்னிலையில் முறைப்படி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது கொண்டாட்டம் முன் ஒரு நாள் நடைபெற்றது. இந்த நாளில், ஒரு இளம் ஜிப்ஸி பெண் தன் நண்பர்கள் குட்பை கூறுகிறார்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  பரிவாரங்களுடன் ஜிப்ஸி திருமணங்கள்

  \ r \ n, \ r \ n,

  இளம் இடமாக இது அறை அல்லது கூடாரம், கருஞ்சிவப்பு நிறம் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரிப்பன்களை வேண்டும். ரோமா இந்த நிழல் பேரார்வம் அடையாளமாக மற்றும் வாழ்நாள் மீது ஒவ்வொரு இணைந்து வர வேண்டும். மேலும் இருப்பிடம் சிவப்பு கொடி இவர் தொடர்ந்து இருப்பார். திருமண நடைபெறும் போது தேதியில், எல்லாச் சடங்குகளும் விடியலாக செயல்படுத்த தொடங்கும்.

  மணப்பெண்ணின் வீட்டில் விஜயம் வர ஒரு சிறிய அட்டவணை சூழப்பட்டுள்ளது. காலை நேரடி நிகழ்ச்சியும் இசை விளையாட தொடங்குவதால். நேரத்தில் மணப்பெண் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு மற்றும் அவரது எதிர்கால கணவனின் வீட்டில் அமைந்துள்ள திருமண ஆடை, காத்திருக்கிறது. பெண் சரியான உடுத்தி வேண்டும் இல்லை. உடை அணிந்து போது, இளம் ஜிப்ஸி விருந்தினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது, இது நடனமாடினார். பின்னர் அனைத்து திருமண அனுப்பப்படும்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  தோற்றம் மற்றும் இளம் விருந்தினர்கள்

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  ஆடைகள் மீது ஒவ்வொரு மனிதனும் சிவப்பு நாடா முன்வைக்க வேண்டும். மாப்பிள்ளை நேர்த்தியான ஆடைகள் மணிக்கு வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நாடா மட்டும் பரந்த கொண்டிருக்கிறது. ஜிப்சி திருமணங்கள் அதன் அழகு மற்றும் வண்ணமயமான, வேடிக்கை மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். மணமகள் ஒரு அழகான திருமண ஆடையை அணிந்திருந்தார்.

  \ r \ n, \ r \ n,

  கவுரவத் தோற்றம் தங்கள் நிலையை காட்டுகிறது. திருமணமான திருமணமாகாத ரோமா இருந்து உடனடியாக வேறுபடுத்துவது: பாரம்பரிய உடை மற்றும் தளர்வான பெண்கள் இரண்டாவது உடை ஒரு pantsuit உள்ள ஒரு திருமண கலந்து கொள்ளலாம்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  சின்னங்கள் அல்லது ரொட்டி பயன்படுத்தி ஆசி

  \ r \ n, \ r \ n,

  இந்த மரபு மட்டும் கிறித்துவம் ஏற்ற ரோமா மத்தியில் தற்போது, ஆனால் அது இந்தியப் பாரம்பரியத்தை அதன் வேர்கள் எடுத்து, சாதி கலாச்சாரம் மீது எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த காரணத்திற்காக, சின்னங்கள் உதவியுடன் குட்டிகளுடைய ஆசி மட்டுமே முகாமின் உயர் அடுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது முடியும். ரொட்டி கீழ் அடுக்குகளில் ஆசீர்வதிப்பார்.

  \ r \ n, \ r \ n,

  குடும்ப அலகு மகிழ்ச்சியை கண்டுபிடித்த திருமண ரொட்டி பேக்கிங் பெண். மற்றவர்கள் மட்டுமே அது வாங்க முடியும்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  மணமகனும் மரியாதை

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  ஜிப்ஸிகள் திருமணம் முன் பாலியல் உறவு கொள்ளும் பெண்கள் மத்தியில் சாதாரணமானவை அல்ல. ஜோடி திருமணம் செய்து கொண்டது போது நேரத்தில், கொண்டாட்டம் பிறகு, அவர்கள் அறை மூடப்படும். இளம் இருந்த கூட்டணியை சாட்சிகள் அவள் ஒரு கன்னி திருமணம் என்ற உண்மையை யார் இரண்டு பெண்களுடன் அங்கு அனுப்பப்பட்டான்.

  திருமண எப்போதும் போன்ற ஒரு சடங்குடன் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவர் இளம் மனைவி கன்னித்தன்மையை இழக்கிறது எங்கே கோபுரத்தையும், தன்னுடைய திருமண பந்தத்தில் வாட்சைச் சுத்தமான என்று காட்ட. தாள் இல்லை இரத்த இருந்தால், ஜிப்ஸி குடும்ப அவமானம் வலுவான வருகிறது.

  \ r \ n, \ r \ n,

  நேரத்தில், வலிமைமிக்க இந்த பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதாக குடும்பங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது கடந்த காலத்தில் போன்ற வலுவாக இல்லை.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  அங்கு ஒரு உண்மையான ஜிப்ஸி திருமண நடைபெறும் சில குடும்பங்களில் தேவையான அனைத்து விதிகள் மரியாதைக்குரிய செய்து, சுத்தமான, இல்லை இருந்த அவமானம் மணமகள், அவரது கணவர் வீட்டில் விட்டு, மற்றும் திருமணம் நிறுத்தப்பட்டால். தாள் கன்னியுடன் கொள்ளும் மூடப்பட்டிருக்கும் போது, அவர் சிவப்பு வெள்ளை உடை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. முடி அவர் இப்போது திருமணம் என்று ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுவதற்கு தாவணி, கீழ் மறைத்து வேண்டும். இந்த உணவு தொடர்கிறது பிறகு.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  «Bratanie»

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  இந்த செயல்முறை கன்னித்தன்மையிலிருந்து முக்காடு காட்டப்பட்டாலும், இளம் இடையே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நடைமுறை இளம் ஒரு கீறல் செய்ய அவரது கையில் இரத்த ஒற்றுமையை சுட்டிக்காட்டுகிறது, அவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை மூலம் காயங்கள் மீது இரத்த கலந்தனர். அதன் பிறகு, கணவன் மனைவி நண்பர்களாகி ஒருவருக்கொருவர் எல்லாம் பகிர்ந்து ஒன்றாக குழந்தைகள் வளர கொண்டிருப்பவராய்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  நடத்தை மற்றும் சூட் விருந்தினர்கள் விதிகள்

  \ r \ n, \ r \ n,

  திருமண, மணமகள் வழக்கமாக சென்று, எனவே கொண்டாட்டம் பல இலவச பெண்கள் மற்றும் தோழர்களே அழைத்துள்ளார். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த நிகழ்வுகள் வெற்றிகரமாக ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும், மற்றும் எதிர்காலத்தில் புதிய கூட்டணிகளை உள்ளன. ரோமா திருமண ஒரு மூடிய விழா, எனவே அவரது அந்நியர்கள் மட்டுமே அரிதானவை உள்ளன. எனினும், விதிவிலக்குகள் உள்ளன, ஆனால் கட்சி பற்றிய அவமரியாதையான பேச்சு அனுமதிக்கப்படவில்லை.

  எனவே இளம் ஒன்று அருகருகில் வைக்கப்பட்ட வேண்டும், மற்றும் பிற ஆண்கள் தனி மேஜைகளுக்கருகின் பெண்களுக்கு எழுதப்பட்டது. முந்தைய குறிப்பிட்டுள்ள, குறைந்த கால்கள் உடன் சிறப்பு செம்பு அட்டவணைகள், மற்றும் விருந்தினர்கள் தங்களை மேல் இடப்பட்டுள்ள சாப்பாட்டில், தரை அமைந்துள்ளன. கொண்டாட போது தொடங்கப்பட்ட முகவரியை பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பேச அவர்களது குடும்ப வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறோம்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  திருமணம் முழு கொண்டாட்டம் முக்கிய நிலையை கருத்தில் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு மனப்பூர்வமான இளம் பெரியவர்கள் முதல் நாள் மாலை ஒரு உப்பு மற்றும் துண்டு கைகளில் இருந்த matchmakers அல்லது பிரதிநிதிகள் முகாமில் வந்தது. அவர்கள் ரோமானி பேச்சு பேசினார்: "எனவே நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ரொட்டி மற்றும் உப்பு மோசமான ஆக வேண்டாம் விரும்பத்தகாத இல்லை. நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆஃப் வர வேண்டாம் என எப்படி இல்லை, விட்டு ரொட்டி மனிதன் இருந்து உடைக்க. " இளம் துண்டு ஒரு துண்டு கிழித்து அதில் உப்பு சாப்பிட வேண்டிய கடமை.

  ரொட்டி மற்றும் உப்பு உதவியுடன் இளம் சந்திப்பதில் பாரம்பரியம் பல மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்தது விவசாயத்திற்கு வாழ்ந்தவர்கள். ரோமா அடிக்கடி விவசாயத் தொழிலாளிகள் ஈடுபட்டு, ஆனால் XIX- இல் நூற்றாண்டின் இறுதியில், இந்த சடங்குடன் சமுதாயத்திலிருந்தும் நிலை உருவானது. இளம் வாழ்க்கை கேள்விக்கு, நான் கூறுவார் "ரொட்டி மற்றும் உப்பு போன்ற."

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  விருந்தினர்கள் திருமண பக்கத்தில் புதிதாக கணவர் விலையுயர்ந்த பொருட்களையும் அல்லது நிதி வழங்கப்பட்டது. "கடவுள் சிறிது இனி என்னை" என்பதாகும்.: வழங்குவதை ஒரு தற்போதைய வார்த்தைகள் பேசினார் அது பரிசுகளை மீண்டும் விடுமுறை செலவு பத்திரத்திற்கு கொடுக்கும் என்று இருந்தது.

  பின்னர், ஜோடி விருந்தினர்கள் மீதமுள்ள விட்டு கூடாரம், புறப்பட்டுவிட்டார். சில சந்தர்ப்பங்களில், முதியோர் பெண்களுக்கு தங்க அனுமதி. இந்த நடவடிக்கை விடுமுறை மத்தியில் நடைபெறும் வேண்டும். கொண்டாட்டம் உச்சகட்டமே எடுத்து விட்டு சட்டை தட்டில், மலர்கள் கருஞ்சிவப்பு எங்கே இளம் உள்ளது. பெண்ணின் பெற்றோர்கள் விருந்தினர்கள் குடிக்க மற்றும் அவர்களை போன்ற ஒரு அழகான மகள் நன்றி சொல்லுங்கள். அனைத்து பங்கேற்பாளர்கள் உடைகள் மற்றும் சிகை அலங்காரங்கள் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது எந்த காகிதம் அல்லது சிவப்பு ரிப்பன்களை இருந்து மலர்கள் பெறும்.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  பெண் எடுத்து விட்டு சட்டை பிறகு ஒரு தலை தாவணி, ஒரு பாவாடை வைக்கப்படும் கவச அணிந்துள்ளார். இந்த நிமிடங்கள் இருந்து அந்த மாணவி பர்தா இல்லாமல் ஆண் பாலியல் மற்ற உறுப்பினர்கள் முன் தோன்றும் முடியவில்லை. சிகை அலங்காரம், இது மாற்றங்களை சந்தித்தது. இலவச ஜிப்ஸி ஜடை ப்ளைட் முடியும் அல்லது முடி கலைத்து, மற்றும் திருமணம் பெண்கள் அவரிடம் நெற்றியில் சுற்றி சிறிய ஜடை ப்ளைட் மற்றும் pigtails மேல்தளத்திற்கு தளர்வான இழைகளாக இறுக்கினார். இத்தகைய ஒரு சிகை அலங்காரம் amboldinari அழைப்பு விடுத்தார்.

  தாவணி ஒரு சிறப்பு வழியில் தன்னை கட்ட வேண்டியிருந்தது: முனைகள் ஒரு கயிறு ஒரு உருக்குலைந்த மீண்டும் கட்டி வைக்கிறார்கள். எல்லா மாற்றங்களும் தோற்றம் ஒரு புதிய சமூக வகையை ஜிப்ஸி பரிமாற்ற காட்டியது.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  மூன்றாவது நாளில், அவள் கணவர் மேற்கொண்ட பிறகு, மீட்பு வரதட்சினை நடைபெற்றது. இந்த அவசரச் ரோமா கலாச்சாரம் தகவல்களைக் கொண்டதாக, எனவே வரதட்சினை ஏற்றுமதி ஒரு குதிரை வரைந்த கார்ட்டில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. முழு செயல்முறை ஒரு காமிக் இசை மற்றும் நடன அழகுக்காக போது நடக்கும் உள்ளது. வரதட்சணை தன்னை காண்பிக்கப்படவில்லை.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  விருந்தினர்கள் மற்றும் புதுமண தம்பதியரின் நடத்தை கவனியுங்கள்.

  • காலம்காலமாக திருமண மது கொடுக்க முடியும். ஒரு தற்போதைய வழங்கப்பட்டது உடனடியாக மேசையில் வைக்கப்பட வேண்டும். எனினும், மது பெரிய தொகை போதிலும், ஜிப்சி திருமண அரிய போராடுகிறது.
  • பண்டிகை மேஜையில் பல விருந்தளித்து உள்ளன.
  • பெண்கள் அவர்களை தீட்டுப்படுத்தி இல்லை அதனால், பெண்கள் தொட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  • அது "கசப்பான" சொற்றொடர் தடை.
  • திருமண மணமகனும் நடனமாட, மணமகளும் இணங்கவில்லை.
  • மரபு படி, இளம் ஒருவருக்கொருவர் கொண்டாட்டம் பேச உரிமை இல்லை. இந்த முறை பெண் உதவியுடன் சமர்ப்பிப்பு குறிக்கிறது. அது நாள் முழுவதும் அமைதியாக இருக்க அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் மனைவி பார்வையாளர்களுடன் பேசலாம்.
  • பெண்களுடன் ஆண்கள் தான் மேஜையில் தனிமையில் அமர்ந்து இல்லை, ஆனால் நடனமாட மற்றும் வட்டத்தில் செய்ய. ஒரு பண்பு ஜிப்ஸி திருமண pereplyas உள்ளது.

  \ r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,
  \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n, \ r \ n n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  \ R \ n n \ n ஆர் \ n \ n ஆர் \ n \ n r \ n,

  ரஷ்யா ரோமா திருமணத்தை பற்றி மேலும் தகவல் பின்வரும் வீடியோவைக் காண்பார்.

  \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n, \ r \ n n \ n r \ n,

  உங்கள் மொழியை தேர்வு

  உக்ரைனியன்ஆங்கிலம் ஜெர்மன் ஸ்பானிஷ் பிரஞ்சு இத்தாலிய போர்த்துகீசியம் துருக்கிய அரபு ஸ்வீடிஷ் ஹங்கேரியன் பல்கேரியன் எஸ்டோனியன் சீனம் (எளிதாக்கப்பட்டது) வியட்நாமிஸ் ரோமேனியன் தாய் ஸ்லோவேனியன் ஸ்லோவாக் செர்பியன் மலாய் நார்வேஜியன் லேட்வியன் லிதுவேனியன் கொரியன் ஜப்பனீஸ் இந்தோனேஷியன் இந்தி ஹீப்ரு பின்னிஷ் கிரேக்கம் டச்சு செக் டேனிஷ் குரோஷியன் சீனம் (பாரம்பரிய) பிலிப்பைன்ஸ் உருது Azeybardzhansky ஆர்மேனியன் Belorussian பெங்காலி ஜியோர்ஜியன் கசாக் காடலான் Mongolski Tadzhitsky Tamil'skij தெலுங்கு Uzbetsky


  மேலும் படிக்க:   குழந்தைகள் Skorokhod

  கருத்தைச் சேர்

  உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *